*
*
*

โครงการอาคารชุด พรีมีโอ คอนโดมิเนียม พัฒนาโดย บริษัท วันฮันเดรดแอนด์ไรซ์ซิ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) สำนักงานแห่งใหญ่เลขที่ 99/33 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 7 ชั้น จำนวน 1 อาคารรวมทั้งสิ้น 101 ห้องชุด (ไม่มีพื้นที่พาณิชย์และสำนักงาน) ที่ตั้งโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 6756 ซ. แจ้งวัฒนะ12 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 373 ตารางวา โครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างประมาณกลางปี 2562 และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จกลางปี 2564 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุด มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด